Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  100_2139.jpg 100_2141.jpg SDC11053_b_.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Bây giờ là

  Tổng hợp tin tức thế giới

  Dự báo thời tiết

  Violympic

  LIÊN KÊT WEBSITE bộ giáo duc

  DE THI QUOC GIA CASIO 2010-2011

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: DE THI QUOC GIA
  Người gửi: Tôn Đức Trình (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:37' 25-10-2011
  Dung lượng: 112.0 KB
  Số lượt tải: 89
  Số lượt thích: 0 người
  Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
  §Ò thi
  Gi¶i to¸n trªn m¸y tÝnh CASIO vµ VINACAL
  N¨m häc: 2010 - 2011
  Líp 9: THCS thi ngµy 11/03/2011
  
  Chó ý: C¸c kÕt qu¶ tÝnh gÇn ®óng nÕu kh«ng chØ ®Þnh cô thÓ th× ngÇm ®Þnh tÝnh chÝnh x¸c ®Õn 4 ch÷ sè phÇn phËp ph©n sau dÊu phÈy
  C©u 1: TÝnh gi¸ trÞ cña mçi biÓu thøc sau
  
  B = 

  C©u 2: TÝnh gi¸ trÞ cña mçi biÓu thøc sau
  C©u 1: A = 
  C©u 2: T×m x tháa m·n ®¼ng thøc sau ®©y:
  

  C©u 3: Mét m¶ng b×a cã d¹ng 1 tam gi¸c c©n ABC, víi AB = AC = 25cm vµ BC = 14cm lµm thÕ nµo ®Ó c¾t tõ m¶nh b×a ®ã ra mét h×nh ch÷ nhËt MNPQ cã diÖn tÝch b»ng diÖn tÝch cña tam gi¸c ABC, trong ®ã c¸c ®iÓm M, N thuéc c¹nh BC cßn P, Q t­¬ng øng thuéc c¸c c¹nh AC vµ AB. (Tr×nh bµy tãm t¾t c¸ch gi¶i)

  C©u 4: BiÕt r»ng x lµ mét sè thùc kh¸c O, T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc:
  Q = (Tr×nh bµy tãm t¾t c¸ch gi¶i)

  C©u 5: Mét sè tù nhiªn cã 4 ch÷ sè, biÕt r»ng nÕu viÕt thªm ch÷ sè 1 vµo bªn tr¸i cña sè ®ã vµ viÕt thªm ch÷ sè 8 vµo bªn ph¶i ch÷ sè nµy th× ®­îc mét sè míi cã 6 ch÷ sè ®ång thêi sè nµy gÊp 34 lÇn sè ban ®Çu. H·y t×m sè ®ã (Tr×nh bµy tãm t¾t c¸ch gi¶i)

  C©u 6: Mét m¶nh s©n h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng vµ chiÒu dµi t­¬ng øng lµ 7,6m vµ 11,2m ®­îc l¸t kÝn bëi c¸c viªn g¹ch h×nh vu«ng cã c¹nh 20cm. (Cho r»ng diÖn tÝch gi÷a c¸c phÇn tiÕp gi¸p nhau gi÷a c¸c viªn g¹ch lµ kh«ng ®¸ng kÓ). Ng­êi ta ®¸nh sè c¸c viªn g¹ch ®· l¸t tõ 1 cho ®Õn hÕt. Gi¶ giö trªn viªn g¹ch thø nhÊt ng­êi ta ®Æt lªn ®ã mét h¹t ®Ëu, trªn viªn thø hai ng­êi ta ®Æt lªn ®ã 7 h¹t ®Ëu, trªn viªn thø 3 ng­êi ta ®Æt lªn ®ã 49 h¹t ®Ëu, trªn viªn thø 4 ng­êi ta ®Æt lªn ®ã 343 h¹t ®Ëu,…vµ cø ®Æt c¸c h¹t ®Ëu theo c¸ch ®ã cho ®Õn viªn g¹ch cuèi cïng ë trªn s©n nµy. Gäi S lµ tæng sè c¸c h¹t ®Ëu ®· ®Æt lªn c¸c viªn g¹ch cña s©n ®ã. T×m ba ch÷ sè tËn cïng cña 6S + 5. (Tr×nh bµy tãm t¾t c¸ch gi¶i)

  C©u 7: Mét c¸i s©n h×nh ch÷ nhËt ®­îc l¸t kÝn b»ng c¸c viªn g¹ch h×nh vu«ng cã c¹nh 5cm, xen kÏ mçi viªn mµu ®en víi mét viªn mµu tr¾ng vµ kh«ng cã hai cïng mÇu ®­îc ghÐp c¹nh nhau (Cho r»ng diÖn tÝch gi÷a c¸c phÇn tiÕp gi¸p nhau gi÷a c¸c viªn g¹ch lµ kh«ng ®¸ng kÓ). NÕu ë hµng thø nhÊt theo chiÒu réng cña s©n nµy cã 2011 viªn mµu ®en vµ tÊt c¶ cã 22210983 viªn g¹ch ®· ®­îc l¸t th× s©n nµy cã chiÒu dµi vµ chiÒu réng lµ bao nhiªu mÐt? (Tr×nh bµy tãm t¾t c¸ch gi¶i)

  C©u 8: Mét hçn hîp gåm 5 chÊt vµ nÆng 5327256605 gam. BiÕt r»ng tØ lÖ khèi l­îng gi÷a c¸c chÊt lµ nh­ nhau: tØ lÖ gi÷a chÊt thø nhÊt vµ chÊt thø hai lµ 2 : 3, tØ lÖ gi÷a chÊt thø hai vµ chÊt thø ba lµ 4 : 5, tØ lÖ gi÷a chÊt thø ba vµ chÊt thø t­ lµ 7: 6, tØ lÖ gi÷a chÊt thø t­ vµ chÊt thø n¨m lµ 11 : 7. H·y t×m vµ cho biÕt mçi chÊt trong hçn hîp nµy nÆng bao nhiªu gam. (Tr×nh bµy tãm t¾t c¸ch gi¶i)

  C©u 9: Tø gi¸c ABCD cã mét ®­êng chÐo AC = 21cm vµ biÕt c¸c gãc, , vµ . TÝnh chu vi P vµ diÖn tÝch cña tø gi¸c ®ã (Tr×nh bµy tãm t¾t c¸ch gi¶i)

  C©u 10: Mét qu¶ bãng ræ theo tiªu chuÈn quèc tÕ cã d¹ng h×nh cÇu víi b¸n kÝnh R =12,09(cm) (nh­ h×nh bªn). Ng­êi ta muèn t¹o ra c¸c tói h×nh hép ®øng cã n¾p b»ng b×a (cøng vµ nh½n) ®Ó ®ùng ®­îc 12 qu¶ bãng ræ nãi trªn. NÕu ch­a tÝnh diÖn tÝch cho c¸c mÐp d¸n th× diÖn tÝch b×a Ýt nhÊt ®Ó t¹o ra ®­îc mét tói nh­ thÕ lµ bao nhiªu cm2. (Tr×nh bµy tãm t¾t c¸ch gi¶i)


  Mêi c¸c b¹n xem ®¸p ¸n chi tiÕt bªn d­íi   
  Gửi ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với website của truờng THCS Phúc Lộc

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kiểm tra IQ

  Quang Lê- Như Quỳnh